Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
  • Informacje;
  • Projekty;
  • Notes NGO;
  • Kalejdoskop.
O CRISIE - PROJEKTY
2018-03-01
Alternatywa II
Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Stowarzyszeniem "Razem" i Stowarzyszeniem "17-tka" realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Alternatywa II". 


Projekt ma na celu integrację społeczną, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego. Stowarzyszenie CRIS realizuje projekcie zadania reintegracji zawodowej dla 92 kobiet i 48 mężczyzn, mieszkańców Rybnika. 

Cel główny: zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej uczestników projektu "Alternatywa II" poprzez ich wieloaspektowe wsparcie w okresie od stycznia 2018 roku do grudnia 2020 roku. 

Realizacja zadań projektowych odbędzie się poprzez wspólne wraz z uczestnikiem opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji, oraz organizację form wsparcia wynikających z Indywidualnego Planu Działania, m.in. szkoleń kompetencyjnych i podnoszących kwalifikacje, staży i praktyk zawodowych. Działania zmierzają do osiągnięcia celu, jakim jest aktywizacja i powrót na rynek pracy. 

W ramach projektu odbędą się:
    • spotkania grupowe i indywidualne dotyczące rynku pracy, motywacyjne, podnoszące kompetencje społeczne i zawodowe,
    • spotkania z doradcą zawodowym, 
    • opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika,
    • organizacja szkoleń kompetencyjnych i podnoszących kwalifikacje,
    • organizacja praktyk zawodowych u pracodawców przy wsparciu trenera pracy i asystenta osoby niepełnosprawnej,
    • organizacja 3 lub 6 miesięcznych staży zawodowych u pracodawców z otwartego rynku pracy,
    • aktywne pośrednictwo pracy,
    • wsparcie trenera pracy zgodnie z potrzebami uczestników.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 183 356,24 PLN.
Dofinansowanie projektu z UE: 1 855 852,80 PLN.

***
Projekt: "Alternatywa II"
Lider projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej 
Partner projektu: Stowarzyszenie „17-tka”, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia „Razem”
Termin realizacji: 01.01.2018–31.12.2020
Obszar: Rybnik 
Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowią osoby przebywające lub opuszczające pieczę zastępczą, bezdomne kobiety, osoby z niepełnosprawnością, bezrobotni i niepracujący oraz osoby zamieszkujące tereny zdegradowane. 

Projekt „Alternatywa II” współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 w ramach RPO WSL 2014-2020. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1

Naucz się tworzyć społeczne innowacje 21 marca 2019 r. w Krakowie odbędzie się konferencja „Innowacje...

Planszowa ekonomia społeczna Trwa przyjmowanie zgłoszeń szkół do turnieju gry planszowej pt. Ekonomia...

Zdobądź Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs dla...

kalejdoskop

Uczynić budżet obywatelski możliwie najbardziej obywatelskim Stowarzyszenie CRIS wraz z katowickim Stowarzyszeniem FIL wypracowują i opisują mechanizm funkcjonowania budżetu obywatelskiego na poziomie wojewódzkim. O tym, co ten termin...