Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
  • Informacje;
  • Projekty;
  • Notes NGO;
  • Kalejdoskop.
INFORMACJE - WSZYSTKIE
2019-01-11
reWITA
Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, i Stowarzyszeniem "17-tka" realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "reWITA". 

Projekt ma na celu wzmocnienie potencjału 5 lokalnych społeczności miasta Rybnika poprzez aktywizację społeczną i zawodową ich mieszkańców, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym. Stowarzyszenie CRIS realizuje w projekcie animację środowiskową w dzielnicach Chwałowice i Niedobczyce, a także zadania reintegracji zawodowej dla 60 kobiet i 37 mężczyzn, mieszkańców 5 lokalnych społeczności.

Cel główny: wzmocnienie potencjału 5 lokalnych społeczności z różnych dzielnic miasta Rybnik wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Rybnik do roku 2020, poprzez aktywizacje  społeczną i zawodową ich mieszkańców, w okresie 2 lat realizacji projektu

W ramach projektu odbędą się:

  • działania animacyjne dla środowiska lokalnego (w tym spotkania z mieszkańcami, edukacja poza formalna – study circle, wyjazdy edukacyjno-integracyjne);
  • konkursy na lokalne inicjatywy obywatelskie;
  • działania związane z reintegracją zawodową ( w tym: spotkania z doradcą zawodowym,  warsztaty zmiany wizerunku, organizacja szkoleń kompetencyjnych i podnoszących kwalifikacje, organizacja 3 lub 6 miesięcznych staży zawodowych u pracodawców z otwartego rynku pracy, wsparcie trenera pracy zgodnie z potrzebami uczestników)
Całkowita wartość projektu wynosi 2 066 565,36 PLN.
Dofinansowanie projektu z UE: 1 756 580,55 PLN.

***
Projekt: "reWITA"
Lider projektu:
Ośrodek Pomocy Społecznej 
Partner projektu: Stowarzyszenie „17-tka”, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
Termin realizacji: 01.01.2019–31.12.2020
Obszar: Rybnik 
Grupa docelowa:
Grupą docelową są rybnickie społeczności lokalne, w tym w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie (w zakresie niezbędnym do wsparcia w/w osób). Społeczności lokalne są wyznaczone zgodnie z zapisami LPR - delimitacją obszaru rewitalizacji - miejscach kumulacji problemów społecznych.Projekt „reWITA” współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.2 w ramach RPO WSL 2014-2020. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
wstecz
dalej

1

Naucz się tworzyć społeczne innowacje 21 marca 2019 r. w Krakowie odbędzie się konferencja „Innowacje...

Planszowa ekonomia społeczna Trwa przyjmowanie zgłoszeń szkół do turnieju gry planszowej pt. Ekonomia...

Zdobądź Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs dla...

kalejdoskop

Uczynić budżet obywatelski możliwie najbardziej obywatelskim Stowarzyszenie CRIS wraz z katowickim Stowarzyszeniem FIL wypracowują i opisują mechanizm funkcjonowania budżetu obywatelskiego na poziomie wojewódzkim. O tym, co ten termin...