Wspieramy zmiany,
budzimy do aktywności...

Wyszukiwanie zaawansowane
Fraza:

Kategoria:

W okienko wyszukiwarki wpisz poszukiwaną frazę i wybierz dział jaki ma zostać przeszukany. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie zawartości czterech działów w serwisie:
  • Informacje;
  • Projekty;
  • Notes NGO;
  • Kalejdoskop.
INFORMACJE - WSZYSTKIE
2018-05-14
Dąbrowa Górnicza. Konkurs nr 2 Fabryka Pełna Życia 2018 - włącz się!
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu nr 2 Fabryka Pełna Życia 2018 – włącz się! na projekty możliwe do realizacji w okresie czerwiec – październik 2018 r.

1. Cele konkursu:
- kreowanie koncepcji bądź realizacja wielofunkcyjnej i reprezentacyjnej przestrzeni śródmiejskiej na terenach poprzemysłowych DEFUM z uwzględnieniem zagospodarowania sąsiednich terenów dworca kolejowego,
- tworzenie nowych oraz wzmacnianie istniejących funkcji biznesowych, administracyjnych, kulturalnych w obrębie ścisłego centrum miasta obejmującego Priorytetowy Obszar Rewitalizacji Centrum (POR Centrum),
- aktywowanie potencjałów zawodowych i obywatelskich oraz wzmacnianie integracji i spójności społeczności zamieszkującej i działającej na POR Centrum,
- kreowanie przyjaznej przestrzeni publicznej na terenie POR Centrum, sprzyjającej spędzaniu czasu wolnego, podejmowaniu działalności kulturalnej i artystycznej, która będzie miała szansę stać się nową wizytówką Dąbrowy Górniczej – miasta wyrosłego na przemysłowych tradycjach.
Wszystkie działania zaplanowane w projekcie muszą odbywać się na POR Centrum lub dotyczyć tego obszaru. Szczegółowy opis POR Centrum znajduje się w Regulaminie konkursu.

2. Adresaci konkursu:

a) podmioty – organizacje pozarządowe zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inne podmioty wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy,
b) grupy nieformalne – trzy osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Grupa nieformalna może ubiegać się o dotację wyłącznie wspólnie z zarejestrowanym Podmiotem.

3. Dotacje można przeznaczyć na zadania mieszczące się w większości sfer pożytku publicznego pod warunkiem, że są realizowane na terenie Priorytetowego Obszaru Rewitalizacji Centrum w Dąbrowie Górniczej bądź dotyczą tego obszaru.

4. Środki finansowe przeznaczone na dotacje:
130.000,00 zł

5.
Terminy składania wniosków o dofinansowanie projektów:
10 czerwca 2018 r.


6. Czas realizacji projektów oraz poziom finansowania:
a) okres realizacji projektów w okresie od 1 czerwca do 31 października 2018 roku,
b) kwota wnioskowanej dotacji: 3.000 złotych – 10.000 złotych,
c) wkład własny nie jest wymagany w żadnej postaci.

7. Wnioski należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków  dostępny na stronie fabrykapelnazycia.pl. Nie należy składać papierowych wersji wniosków.

8. Ocena obejmie kryteria formalne oraz merytoryczne i będzie miała charakter punktowy. Za jej przeprowadzenie będzie odpowiedzialna komisja konkursowa. Od oceny merytorycznej nie będzie przysługiwała możliwość odwołania.

9. Gdzie szukać informacji?
- na stronach: fabrykapelnazycia.pl, ngo.dabrowa-gornicza.pl, www.cris.org.pl
- w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej, ul. Sienkiewicza 6A, 41-300 Dąbrowa Górnicza, tel. 668 573 952, 602 502 478, cao@dabrowa-gornicza.pl
- w biurze projektu: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, ul. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnik, tel. 32 739 55 12 w. 103, w. 104, fabrykapelnazycia@cris.org.pl

Materiały do pobrania:

Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020


 


wstecz
dalej

1

Naucz się tworzyć społeczne innowacje 21 marca 2019 r. w Krakowie odbędzie się konferencja „Innowacje...

Planszowa ekonomia społeczna Trwa przyjmowanie zgłoszeń szkół do turnieju gry planszowej pt. Ekonomia...

Zdobądź Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs dla...

kalejdoskop

Uczynić budżet obywatelski możliwie najbardziej obywatelskim Stowarzyszenie CRIS wraz z katowickim Stowarzyszeniem FIL wypracowują i opisują mechanizm funkcjonowania budżetu obywatelskiego na poziomie wojewódzkim. O tym, co ten termin...